Video

Session 3 : HER2+ve Breast Cancer

Panel Discussion on HER2+Ve Breast Cancer By Senthil Rajappa

Chairpersons :

Tomcha Singh, C J Tamane

Moderator :

Senthil Rajappa

Panelists :

Chetan Deshmukh, Shirish Alurkar, Bharat Bhosale, Kannan Kalaichelvi, Kaustav Talapatra, Santam Chakraborty, Shailesh Bondarde, Jaya Ghosh, Amit Agarwal, Avinash Deo, Manisha Singh