Video

Session 17 : Cervical Cancer

Panel discussion

Chairpersons :

Kaustav Talapatra, Jita Parija, Latha Balasubramani

Moderator :

Amita Maheshwari

Panelists :

R A Kerkar, Kedar Deodhar, Hemant Tongaonkar, Sudeep Gupta, Supriya Chopra, Yogesh Kulkarni, Chetna Bakshi, Roshni Pande, S K Giri